Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Aller Tryk A/S (cvr. nr. 26267676), herefter omtalt som Aller Tryk, i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom mellem parterne.

 

§ 1 Tilbud og aftale

1.1    Tilbud er bindende for Aller Tryk i 30 dage fra tilbuddets dato at regne.

1.2    Afgivne leveringstilsagn er uden forbindende for Aller Tryk indtil ordrebekræftelse.

1.3    Tilbuddet er betinget af, at:

 • Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet.
 • Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til Aller Tryks afgivne tilbud.

 

 • 2 Pris

2.1    Alle priser er ekskl. moms og levering.

2.2    Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Aller Tryk berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.3    Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

2.4    Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs i danske kroner. Aller Tryk forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

2.5    Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Aller Tryk berettiget til at kræve betaling for:

 • Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet Aller Tryk, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
 • Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
 • Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.
 • Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
 • Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
 • Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

 

 • 3 Levering

3.1    Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:

 • Bestillerens handling eller undladelse
 • Fejl eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadiget produktionen
 • I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art
 • I øvrigt enhver omstændighed som Aller Tryk ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, opspor, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.

3.2    Ved disse forsinkelser har Aller Tryk ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

3.3    Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af Aller Tryks leveringsforpligtelser fordyres, er Aller Tryk forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af Aller Tryk beregnede merpris.

3.4    Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer Aller Tryk leveringstidspunktet.

 

 • 4 Betaling

4.1    Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.

4.2    Der påløber rente fra forfaldsdagen med Aller Tryks til enhver tid gældende rente. Renten udgør p.t. 1,5 % pr. påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige beløb inkl. påløbne renter.

4.3    På Aller Tryks anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.

4.4    Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Aller Tryk forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

 

 • 5 Ejendomsret, ophavsret m.v.

5.1    Ophavsretten til de af Aller Tryk udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører Aller Tryk og må ikke uden Aller Tryks godkendelse overlades til tredjemand.

5.2    Hvad Aller Tryk har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er Aller Tryks ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

5.3    Det i pkt. 5. 2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

 

 • 6 Forsinkelse

6.1    Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

 

 • 7 Mangler

7.1    Aller Tryk har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

7.2    Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

7.3    Aller Tryk tager forbehold for tolerancer på op til 5 % af gramvægten på papir i forhold til tilbud og ordrebekræftelse.

7.4    Aller Tryk har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10 % af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Aller Tryk, har Aller Tryk ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10 % af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

7.5    Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance og altid senest 8 dage fra modtagelsen. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Aller Tryk er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

7.6    Aller Tryk hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.

7.7    Aller Tryk er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet Aller Tryk nøjagtig instruktion om disses placering.

7.8    Aller Tryk giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

 

 • 8 Erstatningsansvar

Ansvar

8.1    Aller Tryk og bestilleren er erstatningsansvarlige for egne handlinger og undladelser efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

8.2    Uanset eventuelle modstridende vilkår i aftalegrundlaget er Aller Tryk ikke ansvarlig over for bestilleren for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Aller Tryks kontrol, og som Aller Tryk ikke kunne forudse ved aftalens indgåelse, fx usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

Produktansvar

8.3    For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler om produktansvar.

8.4    I det omfang, intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, og Aller Tryk ikke handler groft uagtsomt, er Aller Tryk ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som kan henføres til produktansvarsskade.

8.5    Bestilleren skal holde Aller Tryk skadesløs i den udstrækning, Aller Tryk pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Aller Tryk efter pkt. 8.3-8.4 ikke er ansvarlig for over for bestilleren.

Tredjemands rettigheder

8.6    Aller Tryk har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af hhv. skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.

8.7    Hvis Aller Tryk er erstatningsansvarlig over for tredjemand som følge af bestillerens manglende hjemmel til erhvervsmæssig udnyttelse af tredjemands rettigheder, forpligtes bestilleren til at holde Aller Tryk skadesløs herfor.

 

 • 9 Underleverandører

9.1    Aller Tryk er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 

 • 10 Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde

10.1   Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.

 

 • 11 Persondata
 1. 1 Bestilleren indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for Aller Tryks løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos Aller Tryk, er iagttaget.

 

 • 12 Trykkested

12.1   Aller Tryk har krav på at være anført som trykkested på trykarbejdet.

 

 • 13 Lovvalg og værneting

13.1   Dansk lovgivning finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

13.2   En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.